Antagonista interleukiny-1 w cukrzycy typu 2 czesc 4

Przeanalizowano dane od wszystkich pacjentów. Wartości wyrażono jako średnie (. SD), chyba że podano inaczej. Różnice testowano za pomocą testu t dla niesparowanego z testem sumy rang Wilcoxona w przypadku rozkładu nienormalnego. Dla kategorycznych punktów końcowych użyto testu chi-kwadrat Pearsona. Korelacje przeprowadzono za pomocą analizy regresji. Aby przeanalizować wpływ charakterystyki wyjściowej na pierwszorzędowy punkt końcowy, przeprowadzono analizę regresji dwuwymiarowej, w tym efekt leczenia. Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wszystkie podane wartości P są dwustronne i nie zostały skorygowane dla wielokrotnych testów. Wyniki
Podstawowa charakterystyka i przestrzeganie zaleceń
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Łącznie 312 pacjentów z cukrzycą typu 2 zostało zrekrutowanych w ambulatoriach dwóch uczestniczących ośrodków lub w ogłoszeniach prasowych. Spośród nich 188 pacjentów nie odpowiedziało, nie byli zainteresowani lub nie kwalifikowali się na podstawie swojej historii medycznej. Spośród 124 pacjentów, którzy przeszli fizyczne i biochemiczne badania przesiewowe, 54 okazało się niekwalifikujących się zgodnie z kryteriami wejściowymi, w większości przypadków, ponieważ mieli poziom hemoglobiny glikowanej mniejszy niż 7,5% lub poziom peptydu C na czczo mniejszy niż 400 pmol za litr. Siedemdziesięciu pacjentów zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej anakinrę lub placebo. W grupie placebo jeden pacjent został wykluczony przed rozpoczęciem leczenia, a dwóch pacjentów wycofało się po 4 i 5 tygodniach leczenia. Łącznie 67 pacjentów ukończyło 13-tygodniowe leczenie i ocenę końcowych punktów badania.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Siedemdziesięciu z 124 osób, które przeszły wstępne badania przesiewowe, przydzielono losowo do grupy otrzymującej anakinrę lub placebo (ryc. 1). W grupie placebo u jednego pacjenta wystąpiła późna pozytywna reakcja Mantoux, która sugeruje reaktywację gruźlicy, a pacjent został wykluczony przed rozpoczęciem leczenia. Tabela przedstawia wyjściową charakterystykę dwóch badanych grup po randomizacji.
Wszystkich 34 pacjentów otrzymujących anakinrę ukończyło badanie, podobnie jak 33 z 35 pacjentów otrzymujących placebo. W grupie placebo u jednego pacjenta po 4 tygodniach rozwinęła się infekcja stopniem stopy, a jeden pacjent określił przypisanie grupy do badania, wykonując biochemiczną analizę badanego leku po 5 tygodniach. Dwóch pacjentów z grupy anakinry i jeden z grupy placebo zmniejszyło dawkę ich leków przeciwcukrzycowych podczas interwencji z powodu poprawy glikemii, ale nie zostali wykluczeni z badania, zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Pozostali pacjenci nie zmienili leczenia przeciwcukrzycowego podczas 13-tygodniowego okresu badania, co odzwierciedlają zarejestrowane typy i dawki leków przeciwcukrzycowych w punkcie wyjściowym oraz w 4 i 13 tygodniu (dane nie przedstawione). Trzydzieści pięć osób (16 w grupie anakinry i 19 w grupie otrzymującej placebo) wyraziło świadomą zgodę na udział w badaniach klamry i biopsji mięśnia. Pacjenci, którzy wyrazili zgodę, nie różnili się swoimi cechami wyjściowymi od tych, którzy odmówili (dane nieukazane)
[więcej w: olx głubczyce, zabiegi fizykalne, olej lniany w kapsułkach ]