Benznidazol dla przewleklej kardiomiopatii Chagasa

Badanie benzenidazolowej próby przerywania trypanosomozy (BENEFIT), zgłoszone przez Morillo i in. (Wydanie października), wykazało, że terapia trypanobójcza z benzididazolem u pacjentów z kardiomiopatią Chagasa znacząco zmniejszała wykrywanie pasożytów w reakcji łańcuchów polimerazy (PCR) w próbkach surowicy, ale nie zmniejszała znacząco klinicznego pogorszenia czynności serca przez 5 lat obserwacji. Jednak po leczeniu benzidazolem współczynnik konwersji PCR był jedynie niewielki i wynosił 66,2%, co sugeruje, że pasożyt utrzymywał się u znacznej części pacjentów. Ten niewielki współczynnik konwersji PCR rodzi pytanie, czy ekspozycja na lek jest odpowiednia. Po pierwsze, schemat modyfikacji zmodyfikowano z 5 mg na kilogram masy ciała na dzień przez 60 dni do ustalonej dawki 300 mg na dobę o zmiennej długości, przy czym autorzy cytowali jedynie anegdotyczne doświadczenia bez dostarczania dowodów na równoważność. zależności między dawką a r eakcją ocenianą na podstawie pomiaru stężenia leku w surowicy nie były oceniane. Jest to szczególnie istotne, ponieważ działania niepożądane prowadziły do częstych przerw w terapii. Po trzecie, ponowna infekcja spowodowana trwającą ekspozycją wektorem lub reaktywacją mogła przyczynić się do wzrostu wyników dodatniego testu PCR w czasie.4,5 Pomimo rozczarowujących wyników badań, naszym zdaniem, jest zbyt wcześnie, aby odrzucić możliwość, że leczenie benzididazolem – większe korzyści kliniczne poza stosunkowo krótkim okresem obserwacji trwającym 5 lat. Naszym zdaniem, przy braku alternatywnych opcji leczenia, nie należy wykluczać benzididazolu z kardiomiopatii Chagasa. Raph L. Hamers, MD, Ph.D. Tom van Gool, MD, Ph.D. Abraham Goorhuis, MD, Ph.D. Akademickie Centrum Medyczne Uniwersytetu w Amsterdamie, Amsterdam, Holandia Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 5 Referencje1. Morillo CA, Ma rin-Neto JA, Avezum A, i in. Randomizowana próba benzididazol dla przewlekłej kardiomiopatii Chagasa. N Engl J Med 2015; 373: 1295-1306 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Molina I, Gómez i Prat J, Salvador F, i in. Losowe badanie pozakonazolu i benznidazolu na przewlekłą chorobę Chagasa. N Engl J Med 2014; 370: 1899-1908 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 3. Choroba Bern C. Chagasa. N Engl J Med 2015; 373: 456-466 Full Text Web of Science Medline 4. Sartori AMC, Ibrahim KY, Nunes Westphalen EV, i in. Manifestacje choroby Chagasa (amerykańska trypanosomoza) u pacjentów z HIV / AIDS. Ann Trop Med Parasitol 2007; 101: 31-50 Crossref Web of Science Medline 5. Bustamante JM, Rivarola HW, Fernández AR, i in. Refekcje Trypanosoma cruzi u myszy określają stopień uszkodzenia serca. Int J Parasitol 2002; 32: 889-896 Crossref Web of Science Medline Morillo i in. donoszą, że krótki cykl benzenidazolu nie miał znaczącego wpływu na progresj ę choroby serca u pacjentów z rozpoznaną kardiomiopatią Chagasa. Na podstawie wyników testu PCR autorzy argumentują przeciwko możliwemu związkowi między zwalczaniem Trypanosoma cruzi a bardziej korzystnymi wynikami klinicznymi. Jednak dobrze poznaną siłą PCR w ocenie choroby Chagasa pozostaje jej zdolność do wykrywania niewydolności leczenia trypanobójczego1. Ponieważ niska przerywana parazytemia jest charakterystyczna dla choroby Chagasa w fazie przewlekłej, pojedynczy negatywny wynik testu PCR jest niewiarygodny dla oceny skuteczności trypanobójczej. W związku z tym założenie autorów, że klirens pasożyta nie prowadzi do poprawy klinicznej wydaje się bezpodstawne. Badanie Morillo et al. należy postrzegać jako pragmatyczną próbę, która pokazuje, że benznidazol jest nieskuteczny w zapobieganiu pogorszeniu stanu klinicznego u pacjentów z zaawansowanym zakażeniem Chagasa. W odniesieniu do młodszych pacjentów z niewielkim lub żadnym dowodem potwier dzonej kardiomiopatii, trypanobójcze leczenie benzididazolem pozostaje wiarygodną opcją. Marco AS Cordeiro, MD, Ph.D. Hospital Evangélico Goiano, Anápolis, Brazylia Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Odniesienie1. Machado-de-Assis GF, Silva AR, Do Bem VA, i in. Kryteria terapeutyczne po leczeniu w chorobie Chagasa: konwencjonalna serologia, następnie dodatkowe testy serologiczne, parazytologiczne i molekularne. Clin Vaccine Immunol 2012; 19: 1283-1291 Crossref Web of Science Medline Morillo i in. konkludują, że leczenie benzididazolem nie ma znaczącego wpływu na postęp kliniczny kardiomiopatii Chagasa, pomimo znacznego zmniejszenia obciążenia pasożytem w krążeniu Biorąc pod uwagę szerokie implikacje tych odkryć, konieczne są dalsze analizy danych i nowe badania kliniczne. W badaniu Morillo i wsp. Współczynniki konwersji PCR w grupie placebo były znacząco wyższe niż wskaźniki odnotowane w innych ostat nich badaniach 1, co sugeruje, że oce [patrz też: trycholog, paradontoza leczenie, dermatolog warszawa ]

[przypisy: diured, bobotic forte, olx nowogard ]