Kolonoskopia a badania immunochemiczne w kale w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4

Wydajność diagnostyczna kolonoskopii i badania immunochemicznego w fekaliach (FIT), zgodnie z analizą, której celem jest badanie sitowe i lokalizacją zmiany jelita grubego. Gdy wydajność diagnostyczna została przeanalizowana zgodnie z lokalizacją zmian, nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami. stwierdzono różnicę w przypadku proksymalnego lub dystalnego raka okrężnicy i odbytu (tabela 2). Kolonoskopia była jednak znacznie lepsza niż w przypadku FIT w rozpoznawaniu gruczolaków zaawansowanych i niezbadanych, które były proksymalne lub dystalne w stosunku do zgięcia śledziony. Wyższa wydajność diagnostyczna kolonoskopii dla zaawansowanych gruczolaków była najbardziej widoczna w przypadku zmian w bliższym odcinku okrężnicy (Tabela 2). Szybkość wykrywania
Tabela 3. Tabela 3. Wskaźnik wykrywania kolonoskopii i badania immunochemicznego w kale (FIT), zgodnie z analizą przesiewową. Na podstawie przeprowadzonego badania przesiewowego 5059 osób poddano kolonoskopii, a 10 611 było poddanych FIT (ryc. 1). Wśród osób, które były badane przesiewowo za pomocą FIT, 767 (7,2%) uzyskało wynik pozytywny, a 663 z nich (86,4%) poddano kolonoskopii. Wśród pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu za pomocą kolonoskopii 27 (0,5%) miało raka jelita grubego, w porównaniu z 36 osobami (0,3%), którzy byli badani przesiewowo za pomocą FIT (iloraz szans, 1,56; 95% CI, 0,93 do 2,56; P = 0,09) (tabela 3).
Stopień zaawansowania guza był podobny w obu grupach. W grupie FIT 24 guzy były stadium I, 6 było stadium II, a 6 było stadium III. W grupie kolonoskopii 19 guzów było stadium I, 6 było stadium II, a 2 stadium III (P = 0,52). Kolonoskopia była lepsza od FIT pod względem częstości wykrywania zaawansowanych gruczolaków (iloraz szans, 4,32, 95% CI, 3,69 do 5,07; P <0,001) i nieadaptowanych gruczolaków (iloraz szans, 25,98, 95% CI, 21,27 do 31,74; 0,001) (tabela 3).
Nie zaobserwowano znaczącej różnicy w zakresie wykrywalności raka jelita grubego, gdy osobnicy byli podzieleni według lokalizacji guza (Tabela 2 w Dodatku Uzupełniającym). Kolonoskopia była jednak lepsza niż w przypadku FIT w odniesieniu do częstości wykrywania gruczolaków zaawansowanych i niezbadanych w bliższej i dalszej części okrężnicy.
Analiza zasobów
Liczba osób, które musiały zostać poddane badaniom przesiewowym w celu znalezienia jednego raka okrężnicy i odbytnicy wynosiła 191 w grupie kolonoskopowej i 281 w grupie FIT, a liczba osób, które wymagały badania przesiewowego w celu znalezienia dowolnego zaawansowanego nowotworu wynosiła odpowiednio 10 i 36 (Tabela 3 w Dodatek dodatkowy). Jednak liczba osób, które musiały przejść kolonoskopię w celu znalezienia jednego raka okrężnicy i odbytnicy wynosiła 191 w grupie kolonoskopowej i 18 w grupie FIT; aby znaleźć jakikolwiek zaawansowany nowotwór, liczby wynosiły odpowiednio 10 i 2 (Tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym).
Komplikacje
Poważne powikłania wystąpiły u 24 osób (0,5%) w grupie do kolonoskopii (12 osób z krwawieniem, 10 pacjentów z niedociśnieniem lub bradykardią, osoba z perforacją i osoba z desaturacją) oraz u 10 osób (0,1%) w grupie FIT (8 osób z krwawieniem i 2 pacjentów z niedociśnieniem lub bradykardią, z których wszyscy wymagali kolonoskopii z powodu dodatniego wyniku w badaniu FIT). W związku z tym odsetek powikłań był wyższy w grupie kolonoskopowej niż w grupie FIT (iloraz szans, 4,81, 95% CI, 2,26 do 10,20, P <0,001).
Dyskusja
W tym badaniu odsetek uczestników był niski w obu grupach osób, które zostały zaproszone do poddania się badaniu przesiewowemu w kierunku raka jelita grubego, ale osoby z grupy FIT częściej zgodziły się na udział w badaniu niż osoby z grupy kolonoskopii. Liczba pacjentów, u których wykryto raka jelita grubego była podobna w obu badanych grupach, ale więcej pacjentów z gruczolakami zidentyfikowano w grupie do kolonoskopii. Ponieważ głównym wynikiem tego badania jest zmniejszenie wskaźnika zgonu z powodu raka jelita grubego po 10 latach, względne korzyści i ryzyko związane z tymi dwiema strategiami zostaną ocenione na końcu badania.
Nasze badanie ma wiele mocnych stron. Zastosowaliśmy losowy projekt, aby porównać wrażliwy, półilościowy FIT z kolonoskopią. Projekt badania akceptuje krzyżowanie między grupami i obejmuje analizy z zamiarem przesiewu i przesiewowe 9. W naszych analizach uwzględniono stratyfikację wyników w zależności od lokalizacji wykrytych zmian, co pozwala na ocenę różnic w wydajności zabiegu w bliższej i dalszej części okrężnicy , krytyczna kwestia, która stała się kontrowersyjna w ostatnich latach.31
Jednak badanie ma również szereg ograniczeń. Po pierwsze, uogólnienie wyników badań jest ograniczone, ponieważ udział w każdej strategii badań przesiewowych, krytyczny aspekt z bezpośrednim wpływem na wydajność diagnostyczną, zależy od kilku czynników i zmienia się geograficznie.
[podobne: kardiolog, psycholog warszawa, lekarz dermatologstomatolog płock ]
[patrz też: diured, bobotic forte, olx nowogard ]