National Survey of Drug-Resistant Gruźlica w Chinach AD 4

Jednak wśród pacjentów z gruźlicą MDR 24,9% osób z nowymi przypadkami gruźlicy (95% CI, 13,1 do 36,8) i 27,5% osób z wcześniej leczoną gruźlicą (95% CI, 20,8 do 34,3) miało oporność na ofloksacynę. W 2007 r. Oszacowano 110 000 przypadków incydentów gruźlicy MDR (95% CI, 97 000 do 130 000): 86 000 przypadków (95% CI, 76 000 do 101 000) nowych lub nawrotów gruźlicy i 24 000 przypadków (95% CI, 21 000 do 29 000) nabytej gruźlicy MDR. Oceniono 8200 przypadków (95% CI, 7200 do 9700) gruźlicy XDR: 7000 przypadków (95% CI, 6200 do 8300) nowych lub nawrotów gruźlicy i 1200 przypadków (95% CI, 1000 do 1400) Gruźlica XDR. Pierwotna transmisja choroby lekoopornej stanowiła odpowiednio 78% i 86% przypadków incydentów gruźlicy MDR i XDR.
Czynniki związane z gruźlicą oporną na leki
Tabela 2. Tabela 2. Jednowariantowa analiza czynników ryzyka dla gruźlicy opornej na lek (TB) u pacjentów z nowymi przypadkami gruźlicy. Tabela 3. Tabela 3. Jednowariantowa analiza czynników ryzyka dla opornej na lek TB u pacjentów z wcześniej leczoną gruźlicą. Tabela 4. Tabela 4. Analiza wieloczynnikowa czynników ryzyka dla gruźlicy lekoopornej w nowych i uprzednio leczonych przypadkach gruźlicy. Tabela 2 i Tabela 3 przedstawiają wyniki analiz jednoczynnikowych czynników ryzyka dla MDR i gruźlicy lekoopornej (ale nie MDR) u pacjentów z nowymi przypadkami oraz u pacjentów z uprzednio leczonymi przypadkami, odpowiednio, a Tabela 4 przedstawia wyniki analizy niezależnych czynników ryzyka. W analizie czynników ryzyka wystąpienia gruźlicy MDR u wcześniej leczonych pacjentów wystąpiło interakcje między liczbą wcześniejszych epizodów leczenia a stanem zdrowia, w którym otrzymano ostatnie leczenie; największe ryzyko oporności na lek zaobserwowano u pacjentów z wieloma wcześniejszymi epizodami leczenia, których ostatnie leczenie zostało uzyskane w szpitalu z powodu gruźlicy. Szpitale gruźlicy to szpitale, które specjalizują się w leczeniu gruźlicy, szczególnie w trudnych przypadkach.
Ryc. 1. Pacjenci z uprzednio leczoną gruźlicą, u których wykryto oporną na wiele leków gruźlicę, zgodnie z ukończeniem lub nie ukończeniem ostatniego kursu leczenia i umiejscowienia ich ostatniego leczenia. W Chinach większość pacjentów z gruźlicą otrzymuje leczenie w miejscowej klinice gruźlicy Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) lub w szpitalu. Pacjenci otrzymujący opiekę w szpitalach, którzy specjalizują się w leczeniu gruźlicy (szpitale gruźlicy), są bardziej prawdopodobni w przypadku pacjentów, którzy są trudni do leczenia.
Spośród 226 pacjentów z gruźlicą MDR, którzy otrzymali wcześniej leczenie, 99 (43,8%) nie ukończyło ostatniego leczenia gruźlicy, natomiast 127 (56,2%) ukończyło ostatnią terapię (ryc. 1). Wśród tych, którzy ukończyli swoje ostatnie leczenie, 115 (90,6%) miało nawroty gruźlicy; 71 pacjentów z nawrotem gruźlicy (61,7%) otrzymało ostatnią terapię w układzie CDC.
Dyskusja
Wyniki tego ogólnopolskiego badania w Chinach potwierdzają, że w kraju występuje poważna epidemia gruźlicy lekoopornej. W 2007 r. Jedna trzecia pacjentów z nowymi przypadkami gruźlicy i połowa pacjentów z wcześniej leczoną gruźlicą chorowała na lekooporność. Przy 5,7% częstość występowania gruźlicy MDR wśród nowych przypadków wynosiła 3,5-krotność globalnej mediany i prawie dwukrotność średniej światowej .4,5 Ponadto jedna czwarta pacjentów z wcześniej leczoną gruźlicą miała gruźlicę MDR. Gruźlica XDR jest również szeroko rozpowszechniona, o czym świadczy fakt, że 8% pacjentów z gruźlicą MDR również miało gruźlicę XDR. Szacuje się, że 110 000 przypadków gruźlicy MDR i 8200 przypadków gruźlicy XDR rozwinęło się w 2007 r. Według szacunków WHO dotyczących gruźlicy MDR w różnych krajach jako punkt odniesienia, 4 Chiny odnotowują najwyższą roczną liczbę przypadków gruźlicy MDR na świecie – jedna czwarta przypadków na całym świecie.
Chociaż Chiny mają już poważną epidemię gruźlicy lekoopornej, sytuacja może być znacznie gorsza. Badanie z 2007 r. Wykazało, że oprócz pacjentów z gruźlicą MDR, 11% pacjentów z nowymi przypadkami i 16% pacjentów z wcześniej leczonymi przypadkami miało chorobę oporną na izoniazyd lub rifampinę, umieszczając je zaledwie o krok od Gruźlica MDR. Podobnie, wśród pacjentów z MDR, ale nie z gruźlicą XDR, więcej niż jedna trzecia miała chorobę, która była oporna na albo ofloksacynę albo kanamycynę, umieszczając je tylko jeden krok od gruźlicy XDR.
Zapobieganie gruźlicy lekoopornej, zwłaszcza gruźlicy MDR, jest istotną częścią programów kontrolujących gruźlicę.1 W tym badaniu ponad 40% pacjentów z gruźlicą MDR, którzy otrzymali wcześniej leczenie gruźlicy, nie ukończyło ostatniego kursu leczenia
[przypisy: dermatolog, leczenie, dobry endokrynolog kielce ]
[więcej w: zabiegi fizykalne, acodin ulotka, przychodnia łomżyńska bydgoszcz rejestracja ]