Optymalna terapia medyczna z PCI lub bez PCI w stabilnej chorobie wieńcowej ad 5

Dwie trzecie pacjentów miało wielonaczyniową chorobę wieńcową. Spośród 1149 pacjentów w grupie PCI 46 nie poddano nigdy zabiegowi, ponieważ pacjent albo odmówił leczenia, albo miał anatomię naczyń wieńcowych nieodpowiednią do PCI, jak określono na podstawie ponownej oceny klinicznej. U 27 pacjentów (2%) operator nie był w stanie przebić żadnych zmian. Podjęto próbę PCI w przypadku 1688 zmian u 1077 pacjentów, z których 1006 (94%) otrzymało co najmniej jeden stent. W grupie stentów 590 pacjentów (59%) otrzymało jeden stent i 416 (41%) więcej niż jeden stent. Stenty wydzielające leki zastosowano u 31 pacjentów. Średnie zwężenie średnicy światła, oceniane na podstawie wizualnej oceny angiogramów, zmniejszono ze średniej (. SD) o 83 . 14% do 31 . 34% w 244 zmianach nieleczonych stentami i od 82 . 12% do 1,9 . 8% w 1444 zmianach leczonych stentami. Po PCI udane leczenie, widoczne na angiografii, uzyskano w 1576 z 1688 zmian (93%), a sukces kliniczny (tj. Wszystkie uszkodzenia z powodzeniem rozszerzono i brak powikłań wewnątrzszpitalnych) uzyskano u 958 z 1077 pacjentów (89%).
Leki i cele leczenia
Tabela 2. Tabela 2. Czynniki kliniczne, czynniki ryzyka i stylu życia oraz stosowanie leków. Pacjenci mieli wysoki odsetek otrzymujących liczne, oparte na dowodach terapie po randomizacji i podczas obserwacji, z podobnymi wskaźnikami w obu badanych grupach (Tabela 2). Podczas pięcioletniej wizyty kontrolnej u 70% pacjentów poziom cholesterolu LDL wynosił mniej niż 85 mg na decylitr (2,20 mmol na litr) (mediana, 71 . 1,3 mg na decylitr [1,84 . 0,03 mmol na litr]) ; 65% i 94% miało docelowe skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi odpowiednio poniżej 130 mm Hg i 85 mm Hg; a 45% pacjentów z cukrzycą miało stężenie hemoglobiny glikowanej nie większe niż 7,0% (Tabela 2). Pacjenci wykazywali wysokie wskaźniki przestrzegania diety, regularnych ćwiczeń i zaprzestania palenia tytoniu, zgodnie z zaleceniami praktyki klinicznej 1,2, chociaż średni wskaźnik masy ciała nie zmniejszył się.
Okres kontynuacji
Średni okres obserwacji wynosił 4,6 roku (zakres odstępu międzykwartylnego, 3,3 do 5,7) i był podobny w obu grupach badawczych, przy łącznej liczbie 120 895 pacjento-miesięcy narażonych na ryzyko. Tylko 9% pacjentów straciło kontakt z grupą kontrolną (107 w grupie PCI i 97 w grupie terapeutycznej, P = 0,51) przed wystąpieniem pierwotnego wyniku lub zakończenia obserwacji. Nie ustalono stanu istotnego u 194 pacjentów (99 w grupie PCI i 95 w grupie z leczeniem farmakologicznym, P = 0,81).
Główny wynik
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki pierwotne i wtórne. Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe przeżycia Kaplan-Meier. W panelu A szacowana 4,6-letnia częstość złożonego pierwszorzędowego wyniku zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i niezakończonego zgonem zawału serca wynosiła 19,0% w grupie PCI i 18,5% w grupie leczenia medycznego. W panelu B szacowana 4,6-letnia stopa zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wynosiła 7,6% w grupie PCI i 8,3% w grupie leczenia medycznego. W panelu C szacowana 4,6-letnia stopa hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego (ACS) wynosiła 12,4% w grupie PCI i 11,8% w grupie leczenia medycznego. W panelu D szacowana 4,6-letnia częstość ostrego zawału serca wynosiła 13,2% w grupie PCI i 12,3% w grupie leczenia medycznego.
Pierwotny wynik (związek zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i nieinwazyjnego zawału mięśnia sercowego) wystąpił u 211 pacjentów w grupie PCI i 202 pacjentów w grupie leczenia medycznego (Tabela 3)
[hasła pokrewne: test menopauzalny, anemia megaloblastyczna, jak zrobić masło czosnkowe ]