Optymalna terapia medyczna z PCI lub bez PCI w stabilnej chorobie wieńcowej cd

Wszyscy pacjenci otrzymywali leczenie przeciwpłytkowe z użyciem aspiryny w dawce 81 do 325 mg na dobę lub 75 mg klopidogrelu na dobę, jeśli wystąpiła nietolerancja aspiryny. Pacjenci poddawani PCI otrzymywali aspirynę i klopidogrel, zgodnie z przyjętymi wytycznymi leczenia i ustalonymi standardami praktyki. Medyczna terapia przeciwniedokrwienna w obu grupach obejmowała długo działający metoprolol, amlodypinę i monoazotan izosorbidu, samodzielnie lub w połączeniu, wraz z lizynoprylem lub losartanem jako standardową profilaktyką wtórną. Wszyscy pacjenci otrzymywali agresywną terapię w celu obniżenia poziomu cholesterolu LDL (symwastatyny w monoterapii lub w połączeniu z ezetymibem) z docelowym poziomem od 60 do 85 mg na decylitr (1,55 do 2,20 mmol na litr). Po osiągnięciu celu cholesterolu LDL, podjęto próbę podniesienia poziomu cholesterolu o wysokiej gęstości (HDL) do poziomu powyżej 40 mg na decylitr (1,03 mmol na litr) i niższego triglicerydu do poziomu poniżej 150 mg na decylitr (1,69 mmol na litr) z ćwiczeniami, niacyną o przedłużonym uwalnianiu lub fibratami, same lub w połączeniu. U pacjentów poddawanych PCI wykonano zawsze rewaskularyzację z docelową zmianą, a pełną rewaskularyzację przeprowadzono jako klinicznie odpowiednią. Sukces po PCI widoczny w angiografii określono jako prawidłowy przepływ tętnic wieńcowych i mniej niż 50% zwężenie w średnicy światła po angioplastyce balonowej i mniej niż 20% po implantacji stentu wieńcowego, co oceniano za pomocą wizualnej oceny angiogramów przed i po procedura. Sukces kliniczny określono jako sukces angiograficzny plus brak wewnątrzszpitalnego zawału mięśnia sercowego, nagłego CABG lub zgonu. Stenty wydzielające leki nie zostały zatwierdzone do użytku klinicznego przed końcem 6 miesięcy badania, dlatego niewielu pacjentów otrzymało te urządzenia do badań wewnątrznaczyniowych.
Wyniki kliniczne
Wynik kliniczny został rozstrzygnięty przez niezależną komisję, której członkowie nie byli świadomi zadań terapeutycznych. Podstawową miarą wyniku była kompozycja śmierci z dowolnej przyczyny i bez zawału mięśnia sercowego. Wtórne wyniki obejmowały zgon, zawał mięśnia sercowego, udar i hospitalizację z powodu niestabilnej dławicy z ujemnymi biomarkerami. Stan dławicy u pacjentów oceniano zgodnie z klasyfikacją CCS podczas każdej wizyty. Prowadzone są dalsze analizy innych drugorzędnych wyników – w tym jakości życia, wykorzystania zasobów i opłacalności – ale nie zostały one jeszcze zakończone.
Z góry ustalona definicja zawału mięśnia sercowego (bez względu na to, czy jest to zabieg peryprokonetyczny czy spontaniczny) wymagała prezentacji klinicznej zgodnej z ostrym zespołem wieńcowym i nowymi nieprawidłowymi falami Q w dwóch lub więcej odprowadzeniach elektrokardiograficznych lub dodatnimi wynikami w biomarkerach serca. Cichy zawał mięśnia sercowego, wykryty nieprawidłowymi falami Q, został potwierdzony przez podstawowe laboratorium, a także zawarty w wyniku zawału mięśnia sercowego.
Analiza statystyczna
Przewidywaliśmy 3-letni wskaźnik złożonego zdarzenia 21,0% w grupie leczenia medycznego i 16,4% w grupie PCI (różnica względna, 22%) w okresie obserwacji 2,5 do 7,0 lat. Uwzględniliśmy także założenia dotyczące podziału między grupami badawczymi i utraty do obserwacji.31 Oszacowaliśmy, że zapis 2270 pacjentów dałby siłę 85% do wykrycia przewidywanej różnicy w pierwotnym wyniku na 5% dwustronnym poziomie znaczenie
[przypisy: endometrioza w bliznie operacja, olx nowogard, anemia megaloblastyczna ]