Semuloparyna w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów przyjmujących chemioterapię z powodu raka AD 2

Był on kontrolowany placebo, ponieważ profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej nie jest zalecana lub rutynowo stosowana u pacjentów otrzymujących chemioterapię z powodu raka oraz z powodu braku zatwierdzenia leku przeciwzakrzepowego dla tego wskazania. Badanie przeprowadzono zgodnie z protokołem. Odpowiedni pacjenci zostali losowo przydzieleni do otrzymywania podskórnych zastrzyków semuloparyny (20 mg raz na dobę) lub placebo. Dawka semuloparyny została wybrana na podstawie badania fazy 2 leku w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po planowym całkowitym zastąpieniu kolana.19 Randomizacja została przeprowadzona centralnie za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej. Aby zrównoważyć grupy badane, zastosowano algorytm minimalizacji20,21, który uwzględniał następujące trzy czynniki: miejsce pierwotnego raka, stadium raka (przerzutowego lub miejscowo zaawansowanego) i region geograficzny. Pierwszą dawkę badanego leku podawano w pierwszym dniu cyklu chemioterapii (pierwszy schemat lub nowy schemat leczenia) oraz na czas chemioterapii (planowany na co najmniej 3 miesiące). Jeśli chemioterapia została przerwana w ciągu pierwszych 3 miesięcy, leczenie badaniem przerwano, o ile nie rozpoczęto nowego schematu leczenia. Po pierwszych 3 miesiącach podawania, badany lek został przerwany, gdy chemioterapia została przerwana lub gdy nastąpiła zmiana w schemacie chemioterapii.
Podawanie innych leków przeciwzakrzepowych i środków fibrynolitycznych było niedozwolone w okresie badania. Stosowanie leków przeciwpłytkowych lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych było dozwolone, jeśli takie leczenie uznano za konieczne. Zgłoszono wszystkie jednoczesne terapie. Pacjenci byli obserwowani co miesiąc podczas zaplanowanych wizyt chemioterapii.
Mierniki rezultatu
Pierwszorzędowym wynikiem skuteczności była kompozycja jakiejkolwiek objawowej zakrzepicy żył głębokich w kończynach dolnych lub górnych, dowolnej nie zatorowej zatorowości płucnej lub śmierci związanej z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową (śmiertelna zatorowość płucna lub niewyjaśniona śmierć) występującej pomiędzy randomizacją a 3 dni po ostatnim wstrzyknięciu badany lek, w tym okresy, w których badany lek został tymczasowo przerwany. Drugorzędny wynik skuteczności całkowitego przeżycia miał być oceniany na rok po randomizacji lub w dniu zakończenia badania (planowany 7 miesięcy po losowaniu ostatniego pacjenta, który ma zostać zapisany), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Głównym rezultatem bezpieczeństwa było klinicznie istotne krwawienie występujące pomiędzy pierwszym podaniem badanego leku a 3 dni po ostatnim podaniu badanego leku. Zdarzenie jawnego krwawienia zdefiniowano jako poważne, jeśli było śmiertelne, wystąpiło na krytycznym narządzie (wewnątrzczaszkowym, wewnątrznaczyniowym, wewnątrzgałkowym, pozaotrzewnowym, dostawowym lub do osierdzia lub domięśniowo z zespołem przedziału), było związane ze zmniejszeniem poziomu hemoglobiny o 2,0 g na jeden lub więcej decylitrów, lub doprowadziło do przetoczenia 2 lub więcej jednostek pełnej krwi lub krwinek czerwonych.22 Klinicznie istotne, mało znaczące krwawienie zdefiniowano jako jakiekolwiek jawne krwawienie, które wymagało interwencji medycznej i nie spełniało żadnego z kryteriów poważnego krwawienia. Skuteczność i krwawienie były oceniane przez centralną niezależną komisję orzekającą, której członkowie nie byli świadomi leczenia.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zaprojektowane przez członków komitetu sterującego i sponsorowane przez Sanofi. Dane zostały zebrane za pośrednictwem organizacji badań klinicznych i przeanalizowane przez Sanofi. Żaden z pracowników Sanofi nie był członkiem komitetu sterującego ani komisji monitorującej dane i bezpieczeństwo. Wszyscy autorzy mieli dostęp do wszystkich danych z badań i przyczynili się do interpretacji wyników. Pierwszy autor napisał pierwszą wersję manuskryptu, a wszyscy autorzy przyczynili się do poprawek, bez żadnego konceptualnego wkładu od nikogo, kto nie był autorem i bez pomocy pisania, poza edycją kopii, z Excerpta Medica (która była wspierana przez Sanofi). Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność zgłaszanych danych.
Badanie przeprowadzono zgodnie z postanowieniami Deklaracji Helsińskiej i lokalnymi przepisami. Protokół został zatwierdzony przez komisję ds. Przeglądu lub komitet etyki w każdym ośrodku badawczym. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed randomizacją. Rada monitorująca dane i bezpieczeństwo była odpowiedzialna za monitorowanie bezpieczeństwa pacjentów biorących udział w badaniu.
Analiza statystyczna
Zakładając, że częstość zdarzeń w grupie placebo wynosi około 4%, 14 obliczyliśmy, że 1600 pacjentów na grupę będzie potrzebnych do wykrycia 50% zmniejszenia względnego ryzyka na korzyść semuloparyny o sile 90% przy użyciu dwustronnego Fishera. dokładny test na poziomie alfa 0,05.
Wszyscy pacjenci poddani rand
[przypisy: leczenie żylaków, lekarz prywatnie, laserowe leczenie żylaków ]
[hasła pokrewne: zabiegi fizykalne, acodin ulotka, przychodnia łomżyńska bydgoszcz rejestracja ]