PML u pacjenta leczonego fumaranem dimetylu z farmaceutycznej substancji zlozonej

Preparaty zawierające różne mieszaniny estrów kwasu fumarowego są przepisywane do leczenia łuszczycy w kilku krajach, w wielu przypadkach do zastosowań pozagiełdowych, i są uważane za bezpieczne.1 Jednym z takich preparatów jest powlekane powłoczką dojelitową, o przedłużonym uwalnianiu, Psorinovo (kompozycja farmaceutyczna, Mierlo- Hout), w której substancją czynną jest fumaran dimetylu iw którym glukonian miedzi był stosowany jako dodatek do 2010 r. (Profil profilu leku znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego pisma pod adresem).
W dniu 5 listopada 2012 r. 42-letnia kobieta, która poinformowała nas o postępującym niedowładie prawostronnym od maja, skonsultowała się z nami w sprawie drugiej opinii. Dostała diagnozę możliwego stwardnienia rozsianego we wrześniu iw tym czasie otrzymała 3000 mg dożylnego metyloprednizolonu przez 3 dni, bez skutku. Jej historia medyczna była charakterystyczna dla łuszczycy, z kt órej przyjmowała 420 mg Psorinovo dziennie od 2007 roku, uzupełniona 1000 mg askorbinianu wapnia na dzień i kapsułki oleju z ryb EPA-1000 (EPA oznacza kwas tłuszczowy omega-3 kwas eikozapentaenowy ). Read more „PML u pacjenta leczonego fumaranem dimetylu z farmaceutycznej substancji zlozonej”

Benznidazol dla przewleklej kardiomiopatii Chagasa

Badanie benzenidazolowej próby przerywania trypanosomozy (BENEFIT), zgłoszone przez Morillo i in. (Wydanie października), wykazało, że terapia trypanobójcza z benzididazolem u pacjentów z kardiomiopatią Chagasa znacząco zmniejszała wykrywanie pasożytów w reakcji łańcuchów polimerazy (PCR) w próbkach surowicy, ale nie zmniejszała znacząco klinicznego pogorszenia czynności serca przez 5 lat obserwacji. Jednak po leczeniu benzidazolem współczynnik konwersji PCR był jedynie niewielki i wynosił 66,2%, co sugeruje, że pasożyt utrzymywał się u znacznej części pacjentów. Ten niewielki współczynnik konwersji PCR rodzi pytanie, czy ekspozycja na lek jest odpowiednia. Po pierwsze, schemat modyfikacji zmodyfikowano z 5 mg na kilogram masy ciała na dzień przez 60 dni do ustalonej dawki 300 mg na dobę o zmiennej długości, przy czym autorzy cytowali jedynie anegdotyczne doświadczenia bez dostarczania dowodów na równoważność. zależności między dawką a r eakcją ocenianą na podstawie pomiaru stężenia leku w surowicy nie były oceniane. Read more „Benznidazol dla przewleklej kardiomiopatii Chagasa”

Adaptacyjna wentylacja serwomechaniczna dla centralnego bezdechu w niewydolnosci serca

Cowie i in. (Wydanie 17 września) raport na temat wyników leczenia zaburzeń oddychania podczas snu z dominującym centralnym bezdechem sennym przez adaptacyjną wentylację serowską u pacjentów z niewydolnością serca (SERVE-HF). Naukowcy odkryli wzrost śmiertelności z przyczyn ogólnych i sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z niewydolnością serca, którzy otrzymali adaptacyjną terapię serwo-wentylacyjną, a adaptacyjna grupa serwo wentylacji nie poprawiła jakości życia. Wyniki te są sprzeczne z wynikami naszego Studium Wpływów Adaptacyjnego Serowentylacji na Funkcję i Przebudowę Serca u Pacjentów z Przewlekłą Niewydolnością Serca (SAVIOR-C) .2 Większość pacjentów, którzy otrzymywali adaptacyjną serwo-wentylację w naszym badaniu, miała poprawę w zakresie jakość życia i poprawa w funkcjonalnej niewydolności serca III klasy wg NYHA, klasa III, była istotna. Okazało się, że adaptacyjne ustawienia serwonawilżania różnią się między dwo ma badaniami. Cowie i in. Read more „Adaptacyjna wentylacja serwomechaniczna dla centralnego bezdechu w niewydolnosci serca”

Genetycznie wyodrębnione podzestawy w obrębie zapalenia naczyń związanego z ANCA

width=590

Przeciwutleniające zapalenie naczyń z przeciwciałem cytoplazmatycznym (ANCA) jest ciężkim stanem obejmującym dwa główne zespoły: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (poprzednio zwaną ziarniniakowatością Wegenera) i mikroskopowe zapalenie wielogatunkowe. Jego przyczyna jest nieznana i toczy się dyskusja o tym, czy jest to pojedyncza jednostka chorobowa i jaką rolę odgrywa ANCA w jej patogenezie. Zbadaliśmy jego podstawę genetyczną. Metody
Badanie stowarzyszenia genomewidu przeprowadzono w kohorcie odkrywczej 1233 pacjentów w Wielkiej Brytanii z zapaleniem naczyń związanym z ANCA i 5884 kontrolnymi, a replikację przeprowadzono u 1454 pacjentów w Europie Północnej i 1666 osób z grupy kontrolnej. Kontrolę jakości, stratyfikację populacji i analizy statystyczne przeprowadzono zgodnie ze standardowymi kryteriami.
Wyniki
Znaleźliśmy zarówno związki o dużym układzie zgodności tkankowej (MHC), jak i inne niż MHC z zapaleniem naczyń związanym z ANCA, a także, że ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń i mikroskopowym zapaleniem naczyń jest genetycznie odmienna. Read more „Genetycznie wyodrębnione podzestawy w obrębie zapalenia naczyń związanego z ANCA”

Strategie ablacji radiojodem u chorych z rakiem cięzowatym o niskim ryzyku AD 3

Normalny wynik badania ultrasonograficznego został określony przez puste łożysko tarczycy z naczyniami szyjnymi i tętnic szyjnych w przyśrodkowej lokalizacji lub strefę hiperecholiczną pomiędzy tchawicą i tętnicą szyjną oraz brakiem podejrzanych węzłów chłonnych. Ablację uznano za zakończoną, jeśli zarówno USG szyjki było prawidłowe, jak i poziom rekombinowanej ludzkiej tyreoglobuliny stymulowanej tyreotropiną był mniejszy lub równy ng na mililitr (lub, w przypadku wykrywalnego przeciwciała anty-glutaminowego, jeśli całkowite skanowanie kontrolne 131I ciała normalna). Ablację uznano za niekompletną, jeśli podejrzane wyniki badania ultrasonograficznego szyi zostały potwierdzone badaniem cytologicznym i oznaczeniem tyreoglobuliny w płynie do wymywania igieł lub jeśli poziom rekombinowanej ludzkiej tyreoglobuliny stymulowanej tyreotropiną był większy niż ng na mililitr (lub, w przypadku wykrywalnego przeciwciała anty-glutaminowego, jeśli całkowita kontrola ciała kontrolnego 131I była nienormalna – tj. miała nienormalne ogniska poboru poza powierzchnię tarczycy lub pobór w łożysku tarczycy> 0,5%). Jeśli nie wykonano żadnego testu diagnostycznego, ablację uznano za niezdolną do oceny. Poziomy tyreoglobuliny stosowane do oceny ablacji tarczycy uzyskano z każdego ośrodka. Read more „Strategie ablacji radiojodem u chorych z rakiem cięzowatym o niskim ryzyku AD 3”

National Survey of Drug-Resistant Gruźlica w Chinach

Dostępne informacje na temat epidemii gruźlicy lekoopornej w Chinach opierają się na badaniach lokalnych lub regionalnych. W 2007 r. Przeprowadziliśmy ogólnokrajowe badanie lekoopornej gruźlicy w Chinach. Metody
Oceniliśmy odsetek przypadków gruźlicy w Chinach, które były oporne na leki poprzez randomizowane grupowe pobieranie próbek przypadków gruźlicy w publicznym systemie opieki zdrowotnej i testowanie oporności na leki przeciwprątkowe pierwszego rzutu izoniazyd, rifampina, ethambutol i streptomycyna oraz leki drugiego rzutu ofloksacyna i kanamycyna. Wykorzystaliśmy wyniki tego badania i opublikowane dane szacunkowe dotyczące występowania gruźlicy w celu oszacowania częstości występowania gruźlicy lekoopornej. Informacje z przesłuchań pacjentów wykorzystano do identyfikacji czynników związanych z opornością na leki. Read more „National Survey of Drug-Resistant Gruźlica w Chinach”

Kolonoskopia a badania immunochemiczne w kale w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4

Wydajność diagnostyczna kolonoskopii i badania immunochemicznego w fekaliach (FIT), zgodnie z analizą, której celem jest badanie sitowe i lokalizacją zmiany jelita grubego. Gdy wydajność diagnostyczna została przeanalizowana zgodnie z lokalizacją zmian, nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami. stwierdzono różnicę w przypadku proksymalnego lub dystalnego raka okrężnicy i odbytu (tabela 2). Kolonoskopia była jednak znacznie lepsza niż w przypadku FIT w rozpoznawaniu gruczolaków zaawansowanych i niezbadanych, które były proksymalne lub dystalne w stosunku do zgięcia śledziony. Wyższa wydajność diagnostyczna kolonoskopii dla zaawansowanych gruczolaków była najbardziej widoczna w przypadku zmian w bliższym odcinku okrężnicy (Tabela 2). Szybkość wykrywania
Tabela 3. Read more „Kolonoskopia a badania immunochemiczne w kale w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4”

Antagonista interleukiny-1 w cukrzycy typu 2 ad 5

Maksymalne stężenia antagonisty receptora interleukiny w surowicy, mierzone do 2 godzin po ostatnim wstrzyknięciu anakinry lub placebo w 13 tygodniu, wynosiły 1256 . 958 ug na litr w grupie otrzymującej anakinrę i 0,6 . 0,4 ug na litr w grupie otrzymującej placebo. grupa (P <0,001). Pierwotny punkt końcowy
Ryc. Read more „Antagonista interleukiny-1 w cukrzycy typu 2 ad 5”

Randomizowana, kontrolowana placebo próba szczepionki inaktywowanego wirusa polio na Kubie ad 5

Hipotonia to przemijający stan podobny do wstrząsu występujący w ciągu 24 godzin po szczepieniu, z którego nasz pacjent całkowicie wyzdrowiał. Zostało to przypisane składnikowi szczepionki przeciwko krztuścowi. Częstość występowania w naszym badaniu wynosiła na 573 dawki (0,17%). Częstotliwość 0,06% jest cytowana w literaturze.17 Stały płacz został zdefiniowany jako ostry, niekontrolowany płacz trwający co najmniej 3 godziny i występujący w ciągu 48 godzin po szczepieniu. Zostało to przypisane składnikowi szczepionki przeciwko krztuścowi. Read more „Randomizowana, kontrolowana placebo próba szczepionki inaktywowanego wirusa polio na Kubie ad 5”

Randomizowana, kontrolowana placebo próba szczepionki inaktywowanego wirusa polio na Kubie czesc 4

W każdym rozcieńczeniu 25 .l surowicy mieszano z 25 .l pożywki Eagle zawierającej 100 TCID50 (zakres od 32 do 320) wirusa polio Sabin typu 1, 2 lub 3. Mieszaninę wirusa i surowicy inkubowano przez 4 godziny w 37 ° C. C w atmosferze 5% dwutlenku węgla. Dodano sto mikrolitrów zawiesiny komórek HEp-2 (Cincinnati subline) (200 000 komórek na mililitr) i inkubowano jak poprzednio przez 5 dni. Każdą próbkę surowicy badano w trzech powtórzeniach. Read more „Randomizowana, kontrolowana placebo próba szczepionki inaktywowanego wirusa polio na Kubie czesc 4”