PML u pacjenta leczonego fumaranem dimetylu z farmaceutycznej substancji zlozonej

Preparaty zawierające różne mieszaniny estrów kwasu fumarowego są przepisywane do leczenia łuszczycy w kilku krajach, w wielu przypadkach do zastosowań pozagiełdowych, i są uważane za bezpieczne.1 Jednym z takich preparatów jest powlekane powłoczką dojelitową, o przedłużonym uwalnianiu, Psorinovo (kompozycja farmaceutyczna, Mierlo- Hout), w której substancją czynną jest fumaran dimetylu iw którym glukonian miedzi był stosowany jako dodatek do 2010 r. (Profil profilu leku znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego pisma pod adresem).
W dniu 5 listopada 2012 r. 42-letnia kobieta, która poinformowała nas o postępującym niedowładie prawostronnym od maja, skonsultowała się z nami w sprawie drugiej opinii. Dostała diagnozę możliwego stwardnienia rozsianego we wrześniu iw tym czasie otrzymała 3000 mg dożylnego metyloprednizolonu przez 3 dni, bez skutku. Jej historia medyczna była charakterystyczna dla łuszczycy, z kt órej przyjmowała 420 mg Psorinovo dziennie od 2007 roku, uzupełniona 1000 mg askorbinianu wapnia na dzień i kapsułki oleju z ryb EPA-1000 (EPA oznacza kwas tłuszczowy omega-3 kwas eikozapentaenowy ). Read more „PML u pacjenta leczonego fumaranem dimetylu z farmaceutycznej substancji zlozonej”

Benznidazol dla przewleklej kardiomiopatii Chagasa

Badanie benzenidazolowej próby przerywania trypanosomozy (BENEFIT), zgłoszone przez Morillo i in. (Wydanie października), wykazało, że terapia trypanobójcza z benzididazolem u pacjentów z kardiomiopatią Chagasa znacząco zmniejszała wykrywanie pasożytów w reakcji łańcuchów polimerazy (PCR) w próbkach surowicy, ale nie zmniejszała znacząco klinicznego pogorszenia czynności serca przez 5 lat obserwacji. Jednak po leczeniu benzidazolem współczynnik konwersji PCR był jedynie niewielki i wynosił 66,2%, co sugeruje, że pasożyt utrzymywał się u znacznej części pacjentów. Ten niewielki współczynnik konwersji PCR rodzi pytanie, czy ekspozycja na lek jest odpowiednia. Po pierwsze, schemat modyfikacji zmodyfikowano z 5 mg na kilogram masy ciała na dzień przez 60 dni do ustalonej dawki 300 mg na dobę o zmiennej długości, przy czym autorzy cytowali jedynie anegdotyczne doświadczenia bez dostarczania dowodów na równoważność. zależności między dawką a r eakcją ocenianą na podstawie pomiaru stężenia leku w surowicy nie były oceniane. Read more „Benznidazol dla przewleklej kardiomiopatii Chagasa”

Adaptacyjna wentylacja serwomechaniczna dla centralnego bezdechu w niewydolnosci serca

Cowie i in. (Wydanie 17 września) raport na temat wyników leczenia zaburzeń oddychania podczas snu z dominującym centralnym bezdechem sennym przez adaptacyjną wentylację serowską u pacjentów z niewydolnością serca (SERVE-HF). Naukowcy odkryli wzrost śmiertelności z przyczyn ogólnych i sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z niewydolnością serca, którzy otrzymali adaptacyjną terapię serwo-wentylacyjną, a adaptacyjna grupa serwo wentylacji nie poprawiła jakości życia. Wyniki te są sprzeczne z wynikami naszego Studium Wpływów Adaptacyjnego Serowentylacji na Funkcję i Przebudowę Serca u Pacjentów z Przewlekłą Niewydolnością Serca (SAVIOR-C) .2 Większość pacjentów, którzy otrzymywali adaptacyjną serwo-wentylację w naszym badaniu, miała poprawę w zakresie jakość życia i poprawa w funkcjonalnej niewydolności serca III klasy wg NYHA, klasa III, była istotna. Okazało się, że adaptacyjne ustawienia serwonawilżania różnią się między dwo ma badaniami. Cowie i in. Read more „Adaptacyjna wentylacja serwomechaniczna dla centralnego bezdechu w niewydolnosci serca”

Genetycznie wyodrębnione podzestawy w obrębie zapalenia naczyń związanego z ANCA

width=590

Przeciwutleniające zapalenie naczyń z przeciwciałem cytoplazmatycznym (ANCA) jest ciężkim stanem obejmującym dwa główne zespoły: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (poprzednio zwaną ziarniniakowatością Wegenera) i mikroskopowe zapalenie wielogatunkowe. Jego przyczyna jest nieznana i toczy się dyskusja o tym, czy jest to pojedyncza jednostka chorobowa i jaką rolę odgrywa ANCA w jej patogenezie. Zbadaliśmy jego podstawę genetyczną. Metody
Badanie stowarzyszenia genomewidu przeprowadzono w kohorcie odkrywczej 1233 pacjentów w Wielkiej Brytanii z zapaleniem naczyń związanym z ANCA i 5884 kontrolnymi, a replikację przeprowadzono u 1454 pacjentów w Europie Północnej i 1666 osób z grupy kontrolnej. Kontrolę jakości, stratyfikację populacji i analizy statystyczne przeprowadzono zgodnie ze standardowymi kryteriami.
Wyniki
Znaleźliśmy zarówno związki o dużym układzie zgodności tkankowej (MHC), jak i inne niż MHC z zapaleniem naczyń związanym z ANCA, a także, że ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń i mikroskopowym zapaleniem naczyń jest genetycznie odmienna. Read more „Genetycznie wyodrębnione podzestawy w obrębie zapalenia naczyń związanego z ANCA”

Strategie ablacji radiojodem u chorych z rakiem cięzowatym o niskim ryzyku AD 3

Normalny wynik badania ultrasonograficznego został określony przez puste łożysko tarczycy z naczyniami szyjnymi i tętnic szyjnych w przyśrodkowej lokalizacji lub strefę hiperecholiczną pomiędzy tchawicą i tętnicą szyjną oraz brakiem podejrzanych węzłów chłonnych. Ablację uznano za zakończoną, jeśli zarówno USG szyjki było prawidłowe, jak i poziom rekombinowanej ludzkiej tyreoglobuliny stymulowanej tyreotropiną był mniejszy lub równy ng na mililitr (lub, w przypadku wykrywalnego przeciwciała anty-glutaminowego, jeśli całkowite skanowanie kontrolne 131I ciała normalna). Ablację uznano za niekompletną, jeśli podejrzane wyniki badania ultrasonograficznego szyi zostały potwierdzone badaniem cytologicznym i oznaczeniem tyreoglobuliny w płynie do wymywania igieł lub jeśli poziom rekombinowanej ludzkiej tyreoglobuliny stymulowanej tyreotropiną był większy niż ng na mililitr (lub, w przypadku wykrywalnego przeciwciała anty-glutaminowego, jeśli całkowita kontrola ciała kontrolnego 131I była nienormalna – tj. miała nienormalne ogniska poboru poza powierzchnię tarczycy lub pobór w łożysku tarczycy> 0,5%). Jeśli nie wykonano żadnego testu diagnostycznego, ablację uznano za niezdolną do oceny. Poziomy tyreoglobuliny stosowane do oceny ablacji tarczycy uzyskano z każdego ośrodka. Read more „Strategie ablacji radiojodem u chorych z rakiem cięzowatym o niskim ryzyku AD 3”

National Survey of Drug-Resistant Gruźlica w Chinach

Dostępne informacje na temat epidemii gruźlicy lekoopornej w Chinach opierają się na badaniach lokalnych lub regionalnych. W 2007 r. Przeprowadziliśmy ogólnokrajowe badanie lekoopornej gruźlicy w Chinach. Metody
Oceniliśmy odsetek przypadków gruźlicy w Chinach, które były oporne na leki poprzez randomizowane grupowe pobieranie próbek przypadków gruźlicy w publicznym systemie opieki zdrowotnej i testowanie oporności na leki przeciwprątkowe pierwszego rzutu izoniazyd, rifampina, ethambutol i streptomycyna oraz leki drugiego rzutu ofloksacyna i kanamycyna. Wykorzystaliśmy wyniki tego badania i opublikowane dane szacunkowe dotyczące występowania gruźlicy w celu oszacowania częstości występowania gruźlicy lekoopornej. Informacje z przesłuchań pacjentów wykorzystano do identyfikacji czynników związanych z opornością na leki. Read more „National Survey of Drug-Resistant Gruźlica w Chinach”

Kolonoskopia a badania immunochemiczne w kale w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4

Wydajność diagnostyczna kolonoskopii i badania immunochemicznego w fekaliach (FIT), zgodnie z analizą, której celem jest badanie sitowe i lokalizacją zmiany jelita grubego. Gdy wydajność diagnostyczna została przeanalizowana zgodnie z lokalizacją zmian, nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami. stwierdzono różnicę w przypadku proksymalnego lub dystalnego raka okrężnicy i odbytu (tabela 2). Kolonoskopia była jednak znacznie lepsza niż w przypadku FIT w rozpoznawaniu gruczolaków zaawansowanych i niezbadanych, które były proksymalne lub dystalne w stosunku do zgięcia śledziony. Wyższa wydajność diagnostyczna kolonoskopii dla zaawansowanych gruczolaków była najbardziej widoczna w przypadku zmian w bliższym odcinku okrężnicy (Tabela 2). Szybkość wykrywania
Tabela 3. Read more „Kolonoskopia a badania immunochemiczne w kale w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 4”

Rekombinowany PTH do wstępnego leczenia hipokalcemii noworodków

Hipokalcemia noworodków z powodu niedoczynności przytarczyc może stanowić napady zagrażające życiu lub tężyczki. Obecnie początkowe postępowanie polega na podawaniu kalcytriolu i dużych dawek wapnia. U dzieci z objawami, aby uniknąć wynaczynienia, najlepiej podawać dożylnie wapń za pomocą linii centralnej, co wymaga odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. Jednak dostęp centralny niesie ryzyko infekcji i zakrzepicy. Korekta hipokalcemii z podawaniem dożylnym i doustnym wapniem często wymaga dnia lub dłużej, aby osiągnąć ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych i tężyczki. Read more „Rekombinowany PTH do wstępnego leczenia hipokalcemii noworodków”

Antagonista interleukiny-1 w cukrzycy typu 2 cd

Natychmiast po zakończeniu doustnego testu tolerancji glukozy podawano dożylnie 0,3 g glukozy na kilogram masy ciała, 0,5 mg glukagonu i 5 g argininy. Następnie pobrano próbkę krwi w 0, 3, 6, 9 i 12 minutach. Pacjentów poproszono o rezygnację z leków przeciwcukrzycowych i poszczenie przez 8 do 9 godzin przed badaniem. Na początku badania i 13 tygodni wykonano badania zaciskania euglicemicznego-hiperinsulinemicznego18 i biopsji mięśnia. Wszyscy pacjenci zostali poproszeni o udział w badaniach klamrowych i biopsji mięśnia, chociaż udział w tych badaniach nie był wymagany do pozostania w ogólnym badaniu. Read more „Antagonista interleukiny-1 w cukrzycy typu 2 cd”