Zwapnienie pierścienia mitralnego i ryzyko udaru w kohorcie osób w podeszłym wieku czesc 4

Średni wiek populacji wynosił 70 lat (zakres od 59 do 90 lat). Czterdziestu czterech mężczyzn (10,3 procent) i 116 kobiet (15,8 procent) miało MAC, o nasileniu od do 11 mm. W porównaniu z pacjentami bez MAC, osoby z MAC były starsze, częściej były to kobiety, częściej z dominującym migotaniem przedsionków, dominującą zastoinową niewydolnością serca i dominującą chorobą wieńcową (tab. 1); miały tendencję do podwyższonego skurczowego ciśnienia krwi i częstszego występowania cukrzycy. Częstotliwość udaru mózgu
Podczas ośmiu lat obserwacji 30 mężczyzn (7,0 procent) i 43 kobiety (5,9 procent) doznało udarów. Udar mózgu wystąpił u 51 osób bez MAC (5,1 procent) i 22 osób z MAC (13,8 procent). Częstość występowania wśród 1096 osób z nie dającym się wyjaśnić echokardiogramem wynosiła 7,4 procent (n = 81); po dostosowaniu do wieku i płci, odsetek ten nie różnił się istotnie od częstości występowania wśród osób bez MAC.
Ryc. 2. Ryc. 2. Skumulowana częstość udarów, w zależności od obecności lub braku MAC. Wskaźniki zapadalności były skorygowane o wiek, płeć, skurczowe ciśnienie krwi, cukrzycę, przeważające migotanie przedsionków i dominującą chorobę wieńcową lub zastoinową niewydolność serca. Krzywe Kaplana-Meiera były znacząco różne.
MAC wiązało się z względnym ryzykiem udaru 2,10 (przedział ufności 95%, 1,24 do 3,57, P = 0,006) po dostosowaniu do wieku, płci, skurczowego ciśnienia krwi, cukrzycy, palenia papierosów, częstego migotania przedsionków i częstego serca wieńcowego choroba lub zastoinowa niewydolność serca. Przewidywana skumulowana częstość występowania udaru mózgu u osób zi bez MAC, skorygowana o wszystkie te zmienne, została przedstawiona na rycinie 2. Związek pomiędzy MAC a udarem był ciągły; w analizie wieloczynnikowej każdy milimetr zwapnienia zwiększył względne ryzyko udaru o 1,24 (przedział ufności 95%, 1,12 do 1,37, P <0,001). Wyniki były podobne, gdy dane analizowano według płci. Wielowymiarowe względne ryzyko udaru na milimetr zwapnień wynosiło 1,27 dla mężczyzn (przedział ufności 95%, 1,06 do 1,52, P = 0,009) i 1,19 dla kobiet (przedział ufności 95%, 1,06 do 1,34, P = 0,003). W ciągu ośmiu lat obserwacji 999 osób bez MAC wystąpiło 51 udarów: 27 zawałów zakrzepowo-miażdżycowych, 21 zawałów zatorowych i 3 z krwotokami śródmózgowymi. Spośród 22 uderzeń wśród 160 osób z MAC, 14 było spowodowanych zatorami, 4 do krwotoków śródmózgowych, a 4 do zakrzepicy tętnic. Podczas obserwacji nie stwierdzono krwotoków podpajęczynówkowych ani udarów w obecności zapalenia wsierdzia.
Rycina 3. Rycina 3. Częstość występowania udaru w ciągu ośmiu lat obserwacji, w zależności od obecności lub braku MAC i obecności lub braku przeważającego migotania przedsionków w trakcie lub przed badaniem indeksu. Przeważająca liczba udarów zatorowych u osób z MAC zmusiła do zbadania roli migotania przedsionków. Gdy ryzyko udaru zostało sklasyfikowane w zależności od tego, czy pacjenci mieli przeważające migotanie przedsionków i MAC, ryzyko było podwojone, jeśli wystąpiło MAC lub przeważające migotanie przedsionków, i było zwiększone około pięciokrotnie, jeśli oba czynniki były obecne (ryc.
[patrz też: aldosteronizm, diured, acodin ulotka ]